استراتژی طولانی مدت برای غلبه بر اسلام قرآنی توسط طراحان کتاب مقدس

یکی‌ از مشکلات اساسي فرهنگی جهانی‌ برای طراحان کتاب مقدس، اسلام قرآنی است.
دلیل ریشه‌ای این مشکل توسط این واقعیت توضیح داده می‌‌شود که حکمت سیاسی و جهانی‌- پایه سیاستهای غربی- بر اساس دو بیانیه است:

علیرغم این واقعیت که این بیانیه‌ها بطور واضح و آشکار ذکر نشده اند، اما با این حال بطور خیلی‌ شدید و جدی در حال اجرا هستند.
قرآن حکمت برتری یهودیان بر دیگر مردمان را انکار می‌‌کند و ربا خواری تحت ممنوعیت شدید قرار دارد، و به عنوان نوعی شیطان پرستی‌ شناخته می‌‌شود. هر چند این بیانیه‌ها بطور عملی‌ در زندگی‌ سیاسی مسلمانان بکار برده نمی‌ شوند، به عنوان یک تصور کلی‌ دیگر، متفاوت با مفهوم بردگی در کتاب مقدس، طرحان غربی می‌‌دانند که قرآن- برای پایندگی رژیم قدرت جهانی‌ آنها تهدید بالقوه است. این آرزوی قلبی آنها را توضیح می‌‌دهد برای اینکه قرآن را کاملا در قالب میراث تاریخیش قرار دهند.
یکی‌ از راههای حل » مشکل اسلام » برای طراحان غربی، سیاست چند اختیاری است: