Vyriešenie problémov vzájomných národných vzťahov v duchu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti

Zasvätená 100-mu jubileu publikácie knihy J.V.Stalina «Marxizmus a národnostná otázka»

O likvidácii systému exploatácie «človeka človekom» v mnohonárodnej spoločnosti

 1. Názory štátnej moci na vzájomné národné vzťahy v post-sovietskej RosSiónii a realita
 2. Národy, diaspóry, jednotlivci, mnohonárodná kultúra — mnohonárodná spoločnosť
  1. Stalinská definícia termínu «národ»
  2. Stalinská definícia národa a sociálna realita: národy, ľudy, regionálne civilizácie
  3. Vznik národných kultúr a formovanie hraníc medzi etnikami
  4. Vojny medzi etnikami a povojnový režim v určitom zmysle «mierovej koexistencie»
  5. Diaspóry ako sociálny jav, ich vznik a varianty vzájomných vzťahov so spoločnosťami svojho pobytu a vlasťou
  6. Mravno-psychologické pozadie vzájomných národných vzťahov
 3. Sovietska minulosť, sovietske dedičstvo a vzťah k nim
  1. Antisovietsko-antiruský mýtus Západu a dejinno-politická realita ZSSR a postsovietskej RosSiónie
  2. O likvidácii exploatácie «človeka človekom»
  3. Vzájomné národné vzťahy v ZSSR: teória a prax
   1. Boľševická národná politika na základe interpretácie «mraksizmu» za čias Stalina
   2. Vzájomné národné vzťahy v ZSSR: prax a závery po rozpade ZSSR
 4. Historicky reálny internacizmus a postoj k nemu v spoločnosti
 5. «LGBT»-komunita a internacizmus
 6. Kultúra a osobnosť
 7. Vysvetlivka ku 6. kapitole: Pre niektorých z tých, ktorí práce VP ZSSR čítajú, ale neprijímajú
 8. Tendencie: «živelné procesy» a ich riadenie
  1. Odkiaľ sa čo berie
  2. Z čoho vzniká Vlasť? — Žehnajte žene a pomôžte jej stať sa Ženou a Matkou…
  3. A čo ja sám môžem urobiť?

PRÍLOHY

 1. Vytvorenie jednotlivcami kolektívnej psychiky (egregorov) a súčinnosť osoby a egregorov
 2. Rodina v systéme životných hodnôt 16-17-ročných tínedžerov, žijúcich vo veľkomeste