О stave, trendoch a možnostiach riadenia

  1. Svet všeobecne
  2. Rusko
  3. Spravodlivosť: posvätná (sakrálna) aj „historická“
  4. Ruský projekt mnohonárodnostnej globalizácie